Формування         пізнавальної активності      дошкільників здійснюється в процесі навчання, де розвиваються пізнавальні психічні процеси: відчуття, сприйман­ня, пам’ять, увага, уява, мовлення.

 • розвиток уваги
 • Для того, щоб підвищити загальну стійкість уваги, подбайте про гігієну розумової праці, освітлення та тем­пературу повітря, відсутність сторонніх звуків.
 • Враховуйте   індивідуальні особливості дітей – нер­вові й хворобливі діти частіше відволікаються, ніж здо­рові й спокійні.
 • Спробуйте навчити дитину такого правила: перед тим, як щось зробити, зупинитися («замри») на 10-15 се­кунд. Цього часу часто виявляється достатньо для того, щоб   помітно   підвищити   продуктивність  діяльності імпульсивної дитини.
 • Розвивайте довільну увагу – вчіть міркувати вголос.
 • Учіть відстрочуванню дії (дитина пояснює, що буде робити перед виконанням завдання).
 • розвиток пам’яті
 • Постійно підтримуйте інтерес дитини до навколиш­нього світу, звертайте увагу на нові об’єкти; називайте те, що дитина сприймає, пов’язуйте сприйняте з її минулим досвідом.
 • Застосовуйте методи ейдетики, які дають змогу розвивати пам’ять на імена, числа, обличчя, запахи,тактильні відчуття. Особливістю цих методів є:
 • якнайбільше       яскравості, емоційності;
 • візуалізація образів;
 • деталізація образів;
 • якнайменше логічності.
 • Учіть мнемічним способам запам’ятовування, та­ ким як повторення, промовляння вголос, опора на вже знайоме, осмислена опора на зовнішні допоміжні засоби (картинки, слова, графічні символи, наочні моделі), смислове групування.
 • розвиток мислення
 • Учіть дитину вирішувати інтелектуальні завдання за допомогою дії, заохочуючи ініціативу, стимулюючи до­питливість, намагання діяти з різноманітними предме­тами, бажання дізнаватись про них щось нове.
 • Знайомство з навколишнім світом повинно супро­воджуватись постановкою простих завдань: здогадатись (як скласти? як зібрати із частин ціле?), порівняти (біль­ше, менше, довше, коротше і т.д.), встановити    зв’язки            (у теплі сніг тане, вологий пісок краще ліпиться), узагаль­нити.
 • Застосовуйте такі стимулюючі засоби, як   повто­рення задачі, роз’яснення умов, пояснення логіки розумової дії.
 • Учіть думати самостійно, послідовно розміркову­вати, робити висновки.
 • Розвивайте мовлення дитини  в будь-якій розумовій діяльності.
 • Для підвищення швидкості реакції та гнучкості мислення перед проведенням вправ та ігор доцільно зробити інтелектуальну розминку (актуальні  запитан­ня, які ведучий може підібрати на власний розсуд).
 • розвиток уяви та творчих здібностей
 • Докорінна зміна змісту і методів навчання, їх спеціальна орієнтація на розвиток у дітей здібностей до творчості.
 • Не стримуйте ініціативу дитини і не робіть за неї те, що вона може зробити самостійно, допомагайте пра­цювати незалежно. Не регламентуйте творчу діяльність.
 • Не поспішайте          з висновками про результат твор­чості дитини, формуйте зовнішню безпеку (позитивну оцінку діяльності).
 • Частіше звертайтеся до минулого досвіду дитини. Це є необхідною передумовою успішної роботи процесів уяви.
 • Поширюйте досвід створення нових образів. Чим він більший і різноманітніший, тим успішніше відбуваєть­ся кожна наступна операція в роботі уяви.
 • Допомагайте дитині стати «розумним         авантюрис­том», покладатися в пізнанні на інтуїцію і ризик, найві­рогідніше, саме це допоможе зробити справжнє відкриття.
Рекомендації вчителю щодо розвитку пізнавальної сфери дітей